எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே.....

90477 05080
95855 66111

info@kbestatestrichy.com

KB ESTATES
No.405, jamuna corner,
Thirunagar, Karumandabam,
Trichy - 1.

About Us

எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே

" The Best Real Estate Dealer in Trichy "

உண்மையையும் , உழைப்பையும் உயர்வாக எண்ணி செயல்பட்டு வரும் KB எஸ்டேட் நிறுவனத்தின் அன்பான வணக்கங்கள்.

கடந்த ஏழு வருடங்களாக வாடிக்கையாளர்களின் நன்மதிப்பில் உயர்ந்து வளர்ந்து வரும் KB எஸ்டேட்ஸ் குறைவான விலையில்

வீட்டு மனைகளை எளிமையான மக்களும் பயன்பெறும் வகையில் வழங்கி வருகின்றது .

உங்களது இலட்சிய இல்லத்தை உருவாக்கிட எங்களுடன் இணைந்து பயணம் செய்திட அழைக்கின்றோம் . வாருங்கள்..!


KB Estates Features :


DTCP Approved Plots in trichy, Buy Property within the city limits. The sites we select for developing housing plots are generally surrounded by houses, schools, colleges, and other public amenities and give opportunity for the buyers to immediately construct and inhabit the house. The plots of our layouts have gained appreciation from many folds over years ,owing to it's strategic location. Our Main Service is Buying & Selling Plots anywhere in Southern Tamil Nadu. We are a Trichy based Indian company and we are dealing with real estate business for more than ten years. Our layouts are spread in and around Trichy district. We attend to all our client's needs right from low budget to high budget plots. Our clients are assured of best returns from our plots. The real estate market is improving every day and so are its needs. As more and more areas are developing and we identify the proper site for their exclusive lifestyle and easy access.

Welcome to KB Real Estates

KB Real estates trichy has a widespread expertise in handling and delivery of extensive dwelling homes of extreme quality, timely deliverance and 100% client commitment. KB Real estates trichy can proudly say that Trichy KB real estate are give most trusted construction companies in Trichy performing both domestic and international construction work in future.

KB Real estates trichy sure about to maintain the highest standards while exceeding client’s expectations at all levels. KB Real estates trichy not only honor commitments, but are known for meeting tough deadlines while delivering nothing but the best. KB Real estates trichy aim to create a responsive client relationship that allows us to meet and even exceed the goals of each of our all projects.

KB Real estates trichy will provide more specialized level of services. KB Real estates trichy expect us continuously evolving and understand the different aspects of delivering high value construction and complex projects with ease.

Real estate in trichy

MISSION

KB Real estates trichy aim to give our clients a specialised real estate experience, providing state-of-the-art professional services to vendors and buyers that create maximum benefit and personal satisfaction in a lifetime relationship.

Real estate in trichy

VISION

KB Real estates trichy will be the region's premier real estate firm, specialising in residential property sales. The firm will dominate the Armidale market and excel in every facet of its operation including; client satisfaction, operating systems, team development and profitability.

Real estate in trichy

GOAL ACHIEVED

* Excelling and being consistent in everything we do.
* Being motivated and spreading our enthusiasm.
* Making trust, quality and integrity hallmarks of the way we do business.
* Seeking always to be innovative and seeking continual improvement.

Real estate in trichy

Buying & Selling

From 10 Acres to 1000 acres of land for the Builders & Real estate persons in Tamilnadu and also KB Real estate in trichy are having a network in Tamilnadu to purchase many kinds of property as like Hotels, Marriage Halls, Industries Factories, land & Building in a Huge Scale.